Naše společnost působí v oblasti účetnictví a daní na trhu dlouhá léta a vznikla díky transformaci fyzických podnikajících osob ve společnost DIRECT GROUP, s.r.o. přirozeným způsobem, a to především díky dlouhodobým úspěchům a spokojenosti našich klientů. 

 • zpracování účetnictví pro právnické a fyzické osoby
 • zpracování DPH, souhrnná hlášení
 • daňová přiznání k ostatním daním
 • fakturace
 • zpracování mezd
 • personalistika
 • kontrola dokladů
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců 
 • mzdové listy 
 • benefity a další uznatelné náklady 
 • elektronické výplatnice 
 • analytické účetní přehledy 
 • daně za zaměstnance
 • finanční služby
 • smlouvy 
 • zastupování na úřadech

 

Doklady můžete posílat dle Vašich preferencí poštou nebo elektronicky nebo dle dohody. Našim klientům garantujeme kontinuitu a zastupitelnost. Ohlídáme Vám vše potřebné včetně termínů.

 

Naše společnost působí v oblasti bezpečnosti na trhu dlouhá léta a vznikla díky transformaci fyzických podnikajících osob ve společnost DIRECT GROUP, s.r.o. přirozeným způsobem, a to především díky dlouhodobým úspěchům a spokojenosti našich klientů. 

Naši pracovníci jsou profesionálové, kteří prošli bezpečnostními sbory a dlouhodobým vzdělávacím programem, disponují mnoha zkušenostmi a mají odborné specializace pro všechny nabízené služby.

 
 • Detektivní služby
 • Ozbrojené doprovody, přeprava cenností, ochrana osob  
 • Mentoring, efektivní vyjednávání, produktivní konverzace 
 • Šetření a zjišťování informací a důkazů k fyzickým i právnickým osobám
 • Aktivní a pasivní monitoring osob a věcí
 • Služby pro advokátní kanceláře dle § 89 odst. 2 tr. řádu
 • Cílené pátrání po pohřešovaných osobách, věcech, dlužnících
 • Ochrana proti průmyslové špionáži (obecně technické prohlídky, detekce a deaktivace lineárních i nelineárních elektronických zařízení, ochrana proti lineárním i nelineárním elektronickým zařízením)
 • Návrhy bezpečnostních projektů, auditů a způsobů řešení bezpečnostních otázek pro fyzické i právnické osoby
 • Sledování osob a věcí (sledování, kontrasledování, ochrana proti sledování)
 • Poradenství v trestněprávních věcech, zjišťování a ověřování informací
 • Zajištění obchodních jednání
 • Jednání, případně kontakt s osobami, se kterými se klient nechce setkat
 • Doručování rizikových zásilek
 

Naše společnost působí v oblasti účetnictví, daní, bezpečnosti a marketingu na trhu dlouhá léta a vznikla díky transformaci fyzických podnikajících osob pod názvem společnosti DIRECT GROUP, s.r.o. přirozeným způsobem, a to především díky dlouhodobým úspěchům a spokojenosti našich klientů. 

Zhotovíme:

 • webové prezentace
 • reklamní kampaně
 • ankety
 • on-line marketing
 • podpora produktů
 • dlouhodobé kampaně
 • PR rozhovory
 • Video a fotografie
 • ozvučení firemních  akcí, moderování
 • marketingové prezentace 
 • mediální prezentace
 • krizová komunikace
 • komunikace na sociálních sítích

 

K zakázkám přistupujeme individuálně a zaměřujeme se především na výkon. Dlouhodobé strategie průběžně vyhodnocujeme za účelem aktualizace a optimalizace nasazených opatření na základě pokynů klienta nebo dle návrhů smluvního ujednání.

Pomáháme menším a středním firmám: Překonat firemní krize, opětovně nastartovat růst, dále se úspěšně rozvíjet

 1. Společnost stagnuje, klesá zisk, krize je na dohled
 2. Vedení firmy vás vyčerpalo a vy si potřebujete odpočinout od operativního řízení
 3. Nedobrá atmosféra ve firmě nejistá finanční situace
 4. Pokles zakázek a finanční problémy
 5. Špatná komunikace
 6. Pokles aktivity obchodního oddělení 

 

Poznáváte se v nich, nebo v těch, které uvádíme níže?

Máme řešení nejen v oblasti managementu, psychohygieny, ale také řešíme správné nastavení work live balance náročných pozic

Zajistíme :

 • restart společnosti
 • pevné vedení
 • garance zkušeností z různých oborů řízení
 • garance práce na projektu
 • garance opětovného zaškolení zaměstnanců 

 

U nás platíte jen za odvedenou práci a za výsledky

Adresa :

Provozní doba :

Po – Pá   8:00 – 15:00 hodin

Mgr. Květoslava Snížková

účetní a daňové služby jednatelka společnosti

+420 603 259 974

kvetoslava@directgroup.cz

PhDr. Michal Riško

senior interim manager

+420 723 212 111

michal@directgroup.cz

V souvislosti s osobními údaji, které jsme od Vás získali ve vztahu k poptávaným informacím DIRECTGROUP s.r.o , Vám v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR„), poskytujeme následující informace:

1.a) Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce: Správcem Vašich osobních údajů pro účely náboru zaměstnanců v rámci VIAIN s.r.o , vč. plnění práv a povinností z toho vyplývajících, je společnost: DIRECTGROUP s.r.o , Sokolovská 40, 360 05 Karlovy Vary. 1.b) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: Účelem zpracování Vašich osobních údajů je: i) realizace, organizace a vyhodnocení výběrového řízení (nábor zaměstnance /zaměstnanců dle požadavků a kritérií stanovených případným zaměstnavatelem) na poptávané pracovní místo ve DIRECTGROUP s.r.o , a dále, ii) plnění práv a povinností souvisejících s postupem před případným založením pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli, a iii) využití pro účely případných dalších výběrových řízení pro jiné vhodné pracovní pozice pro uchazeče, a iv) vedení databáze uchazečů o zaměstnání, v) zařazení a vedení v evidenci systému pro správu uchazečů / kandidátů (ATS). Právním základem pro zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je: i) provedení opatření, která je třeba přijmout před případným uzavřením pracovněprávního vztahu na základě Vaší žádosti (pracovní nabídky či poptávky) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, a ii) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, zejména pak ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění  a zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění, a iii) oprávněný zájem příslušného správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 1.c) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm.  f) Nařízení: Oprávněný zájem správce pro zpracování pro účely dle bodu 1.b) podbody iii), iv) a v) spočívá především ve výběru požadované kvalifikované pracovní síly, zachování konkurenceschopnosti a úspoře administrativních nákladů, ochrana práv a dalších oprávněných zájmů správce. 1.d) Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů: Případným příjemcem Vámi poskytnutých osobních údajů může být společnost DIRECTGROUP s.r.o , v rozsahu vypsaných pracovních pozic.  Případným příjemcem osobních údajů mohou být též příslušní zaměstnanci výše uvedených společností z oblasti personálního úseku. Případným příjemcem Vašich osobních údajů může být též poskytovatel pracovnělékařských služeb. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s českým právem, se za příjemce nepovažují. 1.e) Kategorie dotčených osobních údajů a zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: Kategorie dotčených osobních údajů zahrnují primárně takové, které jsme získali přímo od Vás. Dále zahrnují kategorie dotčených osobních údajů i takové údaje, které jsme získali od zprostředkovatelů zaměstnání, či náboru, či od  Vašeho předchozího zaměstnavatele, a případně i ze sociálních sítí či jiných veřejně dostupných zdrojů. Kategorie dotčených osobních údajů zahrnuje podle povahy získaných osobních údajů zejména: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, popř. korespondenční adresu, podpis, národnost, pohlaví, email, telefonní číslo, případně i další osobní údaje uvedené ve Vašem životopisu či motivačním dopise. 1.f) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46 Nařízení nebo čl. 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci Nařízení, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny. Úmyslem správce není Vámi poskytnuté osobní údaje předat do třetí země ani mezinárodní organizaci. Dále Vám poskytujeme i následující informace: 2.a) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání výběrového řízení na Vámi poptávanou či jinou vhodnou pracovní pozici, nejdéle však na dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Dojde-li k založení pracovněprávního vztahu na základě výsledku výběrového řízení, budou Vaše osobní údaje uloženy přinejmenším po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění). 2.b) Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů; Jako subjekt údajů máte zejména tato práva: a) požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům podle čl. 15 Nařízení, a b) právo na opravu spočívající v opravě nepřesných osobních údajů a/nebo na doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 Nařízení, a c) právo na výmaz osobních údajů, které se Vás jako daného subjektu údajů týkají a to podle čl. 17 Nařízení, a d) právo, aby správce omezil zpracování a to podle čl. 18 Nařízení. Též máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 21 Nařízení. Rovněž máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů za podmínek podle čl. 20 Nařízení. Výkon jednotlivých výše uvedených práv můžete uplatnit u společnosti DIRECTGROUP s.r.o , elektronickou formou na emailovou adresu info@directgroup.cz. Veškeré informace obsažené v tomto informačním dokumentu, stejně tak jako veškerá sdělení a veškeré úkony podle čl. 15 až 22 a čl. 34 Nařízení, jakož i výkon jednotlivých práv a povinností, Vám správce poskytuje a činí bezplatně. Jsou-li Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď: a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo b) odmítnout žádosti vyhovět. Správce Vám poskytne na žádost podle čl. 15 až 22 Nařízení informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Též Vás informujeme, že pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Vám podle podmínek čl. 34 Nařízení správce toto porušení bez zbytečného odkladu. 2.c) Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; Zpracování Vašich osobních údajů není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) ani na čl. 9 odst. 2 písm. a) (souhlas se zpracováním) Nařízení. 2.d) Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu; Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz. 2.e) Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů; Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zákonným požadavkem potřebným k výkonu práv a povinností vyplývajících Vašemu případnému zaměstnavateli na základě zákona. Též je nutné uvést Vaše osobní údaje do případné pracovní smlouvy (či dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), kterou se zakládá případný pracovněprávní vztah mezi Vámi a zaměstnavatelem. Pakliže byste neposkytli Vaše osobní údaje, nemohl by být realizován účel, pro který Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme, tzn. zejména byste se nemohl/nemohla jako uchazeč o zaměstnání účastnit výběrového řízení a též by s Vámi nemohl být založen případný pracovněprávní vztah. 2.f) Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Vámi poskytnuté osobní údaje, ani Vy jakožto uchazeč o zaměstnání, nejste předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. V Karlových Varech dne 1.7.2022

Copyright 2023 © www. directgroup.cz  | Powered by VIAIN s.r.o. |